Sakurako no University - yliopistojen koulutusalat sekä toimipisteet

Siirry alas

Sakurako no University - yliopistojen koulutusalat sekä toimipisteet

Viesti  Maya lähetetty Su Maalis 29, 2015 11:16 am

Yliopistojen koulutusalat sekä toimipisteet

Sakurako Highin tavoin myös Sakurako no University on yksi yliopisto, mutta sillä on monta toimipistettä, jotka jakautuvat ympäri Tokiota ja jokaisella toimipisteellään on oma nimensä.


Sakurako no UniversitySakurako University of Natural and Animal Sciences, pääkampus sijaitsee Uenossa


- Eläinlääketieteellinen
Eläinlääketiedettä voi opiskella pääasiassa Uenon kampuksella uusissa ja moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Tiedekuntaan kuuluu neljä laitosta ja Yliopistollinen eläinsairaala, joka toimii opetussairaalana tuleville eläinlääkäreille.
Myös Uenon eläintarha toimii yhteistyössä tulevien eläinläääreiden kanssa.


- Maatalous-metsätieteellinen
Koulutusalalla toteutetaan maatalous-, metsä- ja elintarviketieteiden sekä biotekniikan ja ympäristötieteiden tieteellistä tutkimusta ja opetusta.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät monenlaisissa tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yksityissektorilla sijoitutaan pääosin elintarvike- ja kemianteollisuuteen sekä kaupan palvelukseen asiantuntija- ja johtotehtäviin mm. tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin.
Ekonomiapainotteisen tutkinnon suorittaneet työskentelevät esimerkiksi pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Metsänhoitajat työskentelevät metsäsektorin asiantuntijoina metsäteollisuudessa, metsä- ja ympäristöalan hallinnossa ja kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoina.
Julkisella sektorilla tutkinnon suorittaneita työskentelee opettajina, tutkijoina sekä hallintotehtävissä järjestöissä ja julkisella sektorilla.


-  Luonnontieteellinen
Luonnontieteissä perustutkimus ja soveltava tutkimus rikastuttavat toinen toisiaan: luonnontieteet ja matematiikka etsivät samanaikaisesti sekä vastauksia puhtaasti älyllisiin ongelmiin että helpottavat elämäämme tuottamalla erilaisia sovelluksia.

Luonnontieteiden opiskelu on antoisaa, mutta myös vaativaa. Opiskelussa yhdistyvät sinnikäs perusasioiden opettelu ja tutustuminen oppiaineen viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Luonnontieteissä kaikki rakentuu aikaisemmin opitulle: mitä paremmin perusasiat osaa, sitä palkitsevampaa on erikoiskurssien opiskelu.

Monipuolinen luonnontieteellinen koulutus antaa hyvän pohjan sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin teollisuudessa, yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa että toimimiseen opettajana joko perusopetuksessa, lukioissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa tai yrityksissä. Luonnontieteellisen koulutuksen saaneet ovatkin kysyttyjä työmarkkinoilla, ja alan opettajista on jopa pulaa.
Sakurako Medical University, pääkampus sijaitsee Odaibassa


- Farmasia
Farmasian koulutusalalta valmistuu lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita. Farmasia on kehittyvä ja ihmisläheinen ala, joka tarjoaa monenlaisia haasteellisia työtehtäviä. Farmasian opetuksen tavoitteena on kouluttaa lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita terveydenhuoltoon.

Suurin osa farmaseuteista työskentelee apteekeissa. Työ on pääasiassa asiakaspalvelua ja koulutusta sekä lääkeneuvontaa ja -huoltoa. Lääkehuoltoon kuuluu lääkkeiden tutkiminen, kehittäminen ja valmistaminen, lääkkeiden jakelu ja toimittaminen. Osa farmaseuteista työskentelee terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Farmaseutit voivat sijoittua esimerkiksi lääketeollisuuteen valmistus- ja laadunvalvontatehtäviin, lääkkeiden markkinointiin lääke-esittelijöiksi tai viranomaistehtäviin.


- Hammaslääketieteellinen
Hammaslääketiede kuuluu yliopistoissa annettavaan terveys- ja sosiaalialan koulutukseen. Hammaslääketieteen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hammaslääkärin tehtäviin sekä tieteelliseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen. Tieteellinen jatkokoulutus tähtää hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon, ammatillisessa jatkokoulutuksessa valmistutaan erikoishammaslääkäriksi vaihtoehtoisesti neljälle eri erikoisalalle.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät, koska hammaslääkäreistä on jo pulaa ja se pahenee lähivuosina. Noin puolet hammaslääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa ja sairaaloissa ja puolet yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkäreitä toimii myös opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä.


- Lääketieteellinen
Lääketiede kuuluu yliopistoissa annettavaan terveys- ja sosiaalialan koulutukseen. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmius lääkärin tehtäviin sekä ammatilliseen ja tieteelliseen jatkokoulutukseen. Perinteisen lääkärintyön lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia myös opetus- ja tutkimustehtävissä sekä muissa lääketieteen alan asiantuntijatehtävissä.
Perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakeutua erikoislääkärin tutkintoon johtavaan ammatilliseen jatkokoulutukseen tai suorittaa tieteellisenä jatkotutkintona lääketieteen tohtorin tutkinnon. Lääkäreiden työllisyystilanne on hyvä.


- Terveystieteet
Terveystieteiden koulutusala on laaja ja siinä tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. kasvatuksen, hallinnon, talouden ja politiikan, ravitsemuksen sekä liikunnan näkökulmasta.

Alan koulutus antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan tieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tutkimus-, hallinto- ja suunnittelutehtäviin sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Koulutusalalta on mahdollista valmistua myös terveystieteiden opettajaksi.

Eri pääaineiden pohjakoulutusvaatimukset voivat eroavat toisistaan ja joihinkin voi hakea myös avoimen yliopiston kautta. Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti suorittamaan sekä terveystieteiden kandidaatin että maisterin tutkintoa.


- Psykologia
Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Psykologian koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa koulutusta. Toisaalta se on yleiskoulutusta, joka soveltuu monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla.
Psykologinen tutkimus liikkuu monien tieteenalojen rajamaastossa. Psykologia yhdistyy luontevasti muun muassa lääke- ja luonnontieteellisiin aloihin, humanistisiin tieteisiin sekä kasvatus- ja yhteiskuntatutkimukseen.
Sakurako University of Fine Arts and Music, pääkampus sijaitsee Shibuyassa


- Kuvataideala
Kuvataideakatemiassa opiskellaan vapaan kuvataiteen opintoja, ja siellä voi suorittaa kandidaatin, maisterin ja jatkotutkintona tohtorin tutkinnon. Tutkintoihin johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina, joita ovat kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka, taideteoria ja tila-aikataide.
Koulutukset suuntautuvat sekä kuvataiteellista että asiantuntemusta edellyttävään alueeseen ja sen kehittämiseen. Koulutuksessa arvostetaan opiskelijan laajaa, omakohtaista kuvataiteellista työskentelyä ja sen kautta saatua kokemusta. Koulutusohjelmien tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijan ammatin edellytykset sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.


- Musiikkiala
Valinta musiikin koulutusalalle on useimmille myös elämäntavan valinta ja edellyttää jo pitkää harrastuneisuutta. Harjoittelu onkin aloitettu lapsuudessa tavoitteena kehittyminen yhä paremmaksi muusikoksi. Musiikkialalle voi hakea joko 5,5-vuotiseen koulutukseen, joka johtaa sekä musiikin kandidaatin että musiikin maisterin tutkintoon, tai musiikin maisterin 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Taidehallinnon alan (Arts Management) koulutusohjelmaan voi päästä ainoastaan hakemalla musiikin maisterin tutkintoon johtavaan 2,5-vuotiseen englannin- tai japninkieliseen koulutukseen.


- Taideteollinen
Taideteollisella koulutusalalla on merkittävä asema nykypäivän ns. luovassa taloudessa, jossa sisältöjen ja visuaalisten ratkaisujen tuottaminen on keskeisellä sijalla. Taide yhdessä eri tieteiden kanssa luo vahvan pohjan uusiutuvalle suunnittelulle niin medioissa, muodissa, muotoilussa kuin itse taiteessakin.

Taideteolliselle alalle hakeutuvalta edellytetään taiteellista lahjakkuutta ja innovatiivisuutta. Alan opinnot kehittävät opiskelijoiden luovaa kykyä ja valmentavat opiskelijoita taideteollisuuden ja taiteen alan ammatteihin ja asiantuntijatehtäviin.


- Teatteri- ja tanssiala
Teatteri- ja tanssialan opinnot ovat taiteellisia töitä, työpajoja, harjoitustöitä, seminaareja, luentoja ja ammattiin liittyviä erikoiskursseja. Alan ammattilaiset ohjaavat opiskelijoita taiteilijaksi kasvamisen tiellä.

Taidollisten ja tiedollisten valmiuksien rinnalla teatteri- ja tanssitaiteen opetuksessa korostuu jokaisen opiskelijan oma taiteellinen ominaislaatu. Perinteisten ammattien kuten näyttelijän, ohjaajan ja tanssijan rinnalle on nousemassa osaava teatterin- ja tanssin ammattilainen, jonka työkenttä on rajaton audiovisuaalisesta alasta opettamiseen. Erityisesti tämä koskee tanssia sekä valo- ja äänisuunnittelua, mutta muillakin näyttämötaiteen alueilla ammattikuva on laajentunut.
Sakurako University of Physical Education and Pedagogics, pääkampus sijaitsee Shinjukussa


- Humanistinen
Humanisteja kiinnostavat yleensä filosofia, kielet, viestintä, taiteiden tutkimus, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen. Tiedekunnat poikkeavat toisistaan kooltaan ja ainevalikoimiltaan. Opetus on yleensä jakautunut kieli-, historia-, taide-, perinne- ja viestintäaineisiin.

Tutkinnon aineyhdistelmä ja työkokemus ovat ratkaisevassa asemassa työhön sijoittumisessa. Joustava sivuaineopinto-oikeus antaa mahdollisuudet monipuoliseen tutkintoon. Opintojen aikaista harjoittelua kehitetään niin, että se yhä paremmin tukee työllistymistä.

Koulutus antaa pohjan toimia muun muassa julkisen hallinnon, opetuksen, teollisuuden ja kaupan tehtävissä.


- Kasvatustieteellinen
Kasvatustieteellisen alan tutkimus ja koulutus ulottuvat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Kysyntä työmarkkinoilla on hyvä. Kasvatustieteellinen koulutus voidaan karkeasti jakaa opettajankoulutukseen ja kasvatusalan asiantuntijakoulutukseen.

Opettajankoulutuksesta valmistutaan luokanopettajiksi, lastentarhanopettajiksi, erityisopettajiksi, opinto-ohjaajiksi, käsityön, kotitalouden ja musiikin aineenopettajiksi. Tieteenalakoulutuksen suorittaneilla maistereilla on monipuoliset työelämään sijoittumisen mahdollisuudet, joihin sivuainevalinnat vaikuttavat merkittävästi. He sijoittuvat kasvatus- ja koulutusalojen erilaisiin ohjaus-, opetus-, suunnittelu-, hallinto- ja tutkimustehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.


- Liikuntatieteellinen
Liikuntatieteellisen koulutusalan keskeiset tehtävät ovat liikuntakulttuuriin liittyvä koulutus ja tutkimus sekä niiden kehittäminen eri alojen tarpeisiin yhteiskunnassa. Koulutusalan opetus ja tutkimus lähestyvät yhteiskuntatieteiden, käyttäytymistieteiden ja biolääketieteiden näkökulmasta liikettä ja liikkumista sekä liikunnan ja terveyden välistä suhdetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Liikuntatieteellisen alan tutkinnot ovat liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Tieteellisiä jatkotutkintoja ovat liikuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.
Sakurako University of Technology and Law, pääkampus sijaitsee Akihabarassa


- Kauppatieteellinen
Kauppatieteellisellä alalla koulutetaan maan talous- ja elinkeinoelämän tarvitsemia ammattilaisia. Perus- ja jatkotutkintojen koulutuksessa painotetaan toimintaa muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä sekä yrittäjyyden kentässä.

Tutkinnon suorittaminen antaa liike-elämässä ja yritystoiminnassa tarvittavia perus- ja tutkimusvalmiuksia. Opetuksessa painotetaan kansainvälistä osaamista, jota opiskelijoille välittävät esimerkiksi ulkomaiset, vierailevat opettajat sekä vaihto-oppilaat. Opiskelijat voivat erikoistua ja hakeutua tiettyihin maihin esimerkiksi vaihto-opiskelijaksi ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun.

Yrityksissä odotetaan valmistuneilta oman erikoistumisalueen käytännönläheistä osaamista, taloudellisen käsitteistön ja menetelmien hallitsemista, esiintymis- ja kommunikaatiotaitoja sekä vieraiden kielten taitoa. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti yritysten asiantuntijatehtäviin, kuten taloudellis-hallinnollisiin tehtäviin.


- Teknillistieteellinen
Teknillistieteellinen ala kouluttaa asiantuntijoita sekä tekniikan eri osa-alueiden että hallinto- ja johtotehtäviin. Tehtävät liittyvät toisaalta tekniikan taitamiseen ja toisaalta ympäristömme esteettiseen suunnitteluun. Vaikka opinnot suunnataan jollekin erityiselle tekniikan alalle, tutkinnot antavat mahdollisuuden suuntautua työelämässä laaja-alaisesti erilaisiin tehtäviin.

Teknillistieteellisen alan tutkinnot ovat tekniikan kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto sekä diplomi-insinöörin tutkinto, arkkitehdin tutkinto ja maisema-arkkitehdin tutkinto, jotka ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.


- Oikeustieteellinen
Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinto. Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa opiskelija perehtyy Japanin oikeusjärjestelmän sisältöön, oikeudellisen toiminnan perusteisiin ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Virkatutkintona oikeustieteen maisterin tutkinto on kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja eräisiin hallinnon alan virkoihin. Jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin ja oikeustieteen tohtorin tutkinnot.
Sakurako University of Marine and Social Science, pääkampus sijaitsee Ginzassa


- Teologinen
Teologian tieteellinen tutkimusala selittää ihmisen uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan sekä maailmankatsomukseen liittyviä ilmiöitä. Metodeinaan se käyttää humanististen ja yhteiskuntatieteiden kriittisiä menetelmiä sekä pyrkii tasapuoliseen ja kokonaisvaltaiseen tulkintaan tutkimuskohteistaan.

Teologia ei ole yksi oppiaine vaan useiden oppiaineiden ja erilaisten metodien järjestelmä. Teologiset tutkinnot sisältävät opintoja kaikista teologisista oppialoista, joita ovat eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, uskontotiede ja käytännöllinen teologia. Teologian opinnot antavat laajan yleissivistyksen. Opiskelijat perehtyvät teologisten aineiden lisäksi klassisiin kieliin sekä tutustuvat filosofian, psykologian ja viestinnän perusteisiin.

Teologinen koulutus antaa valmiudet toimia kirkkojen, uskontojen ja elämänkatsomusten asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Perinteisiä teologin ammatteja ovat kirkon ja koulun virat.


- Sotilasala
Sotilasalalta valmistuu maanpuolustuksen, turvallisuuspolitiikan sekä ihmisten johtamisen ammattilaisia. Alalla työskentelevältä vaaditaan kykyä yhdistää tieteellinen teoria ja käytännön toiminta. Sotilasalalle antaa oman leimansa jatkuva valmistautuminen kriisien ja turvallisuusuhkien varalta.
Alalle ominaista ovat myös erilaisten ihmisten kanssa työskentely ja monipuoliset tehtävät sekä kotimaassa että ulkomailla. Sotilasala kehittyy jatkuvasti turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ympäristön muutosten, kansainvälistymisen ja teknisen kehityksen myötä.


- Yhteiskuntatieteellinen
Yhteiskuntatieteiden ydintehtävänä on kehittää välineitä yhteiskunnallisen todellisuuden hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi. Itsenäisen ja arvokriittisen tiedonmuodostuksen lisäksi yhteiskuntatieteillä on suoraan välineellistä merkitystä sosiaalisten rakenteiden ja prosessien hallinnassa ja muuttamisessa. Tutkimuskohteita ovat sosiaaliset rakenteet, instituutiot ja kulttuuri, yksilöiden väliset suhteet ja kansainväliset kysymykset.

Yhteiskuntatieteet pyrkivät erityistieteidensä keinoin kuvaamaan ja tulkitsemaan tutkimuskohteitaan, käsitteellistämään niitä, löytämään syy-seuraus-suhteita, yleispätevyyksiä ja koettelemaan teorioita ja etsimään myös ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin.

Oppiaineiden valikoima on laaja ja monipuolinen. Koulutus on laaja-alaista ja joustavaa ja antaa yleisiä valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille. Valmistuneet sijoittuvat yksityiselle sektorille, kansainvälisiin tehtäviin ja virkamiesammatteihin. Tutkintonimikkeet vaihtelevat pääaineen ja koulutusohjelman mukaan.

___________________
ZicoGinaSimsPrinceHirokiEllyYukikoChieriHaineJackson
avatar
Maya

Viestien lukumäärä : 1136
Join date : 05.11.2011
Ikä : 26
Paikkakunta : Tampere

Näytä käyttäjän tiedot

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa